سایز قطرات تولیدی اسپری نازلها

جهت بهبود عملکرد سیستم های اسپری صنعتی نظیر خنک کاری گاز، غبارگیری، اسپری درایر و … اطلاع از سایز قطراتی که توسط نازل تولید می شود دارای اهمیت می باشد.

هر نوع پاششی، بازه ای از قطرات ریز و درشت را ایجاد می کند که اصطلاحا به آن توزیع سایز قطرات (Drop Size Distribution) می گویند.

توزیع سایز قطرات به الگوی پاششی نازل وابسته بوده و با تغییر الگوی پاشش به شدت تغییر می کند. کوچکترین سایز قطرات بوسیله نازل های مه پاش فشار قوی (Fog) و نیز نازل های دوسیاله (Air Atomizing) ایجاد می شود و از سوی دیگر بزرگترین سایز قطرات نیز توسط نازل های مخروطی کامل (Full cone) تولید می شوند.

علاوه بر الگوی پاشش، سایز قطرات به ویژگی های ذاتی سیال، ظرفیت نازل، فشار پاشش و نیز زاویه پاشش وابسته می باشد. به طور مثال فشار پاششی کم سبب ایجاد سایز قطرات بزرگتر و بالعکس فشار پاشش بیشتر سبب تولید سایز قطرات کوچکتر می شود.

همینطور در هر نوع الگوی پاششی (مثلا مخروطی کامل)، انتخاب نازل با کمترین ظرفیت پاشش سبب ایجاد قطرات ریزتر و انتخاب نازل با ظرفیت بیشتر سبب تولید قطرات درشت تر می شود.

 

 

سایز قطرات عموما برحسب میکرون (Micron) بیان می شود. همچنین از دو واژه فنی زیر جهت بیان توزیع سایز قطرات نازلها استفاده می شود.

(VMD) DV0.5:

وقتی توزیع سایز قطرات برحسب مشخصه “قطر میانگین حجمی” یا Volume Median Diameter بیان می شود، بدین معنی است که 50 درصد از سایز قطرات بزرگتر از عدد ذکر شده برای VMD و نیز 50 درصد قطرات نیز دارای سایز کوچکتر از عدد VMD هستند.

DV0.9:

وقتی توزیع سایز قطرات بر حسب DV0.9 ذکر می شود بدین معنی است که 90 درصد از حجم اسپری شده دارای سایز قطرات کوچکتر یا مساوی عدد ذکر شده می باشد. مشخصه DV0.9 معمولا برای نازل های مه پاش فشار قوی و درکاربردهایی که سیال پاششی بایستی تبخیر شود اهمیت پیدا می کند.

 

دیاگرام زیر درک نسبی نسبت به سایز قطرات نازل ها را فراهم می آورند:

 

به طور کلی اندازه گیری سایز قطرات، کاری دشوار بوده که نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی خاص می باشد. جدول زیر بصورت کمی سایز قطرات برای انواع مختلف الگوهای پاشش در دبی و فشارهای مختلف را نمایش می دهد که برحسب اندازه گیری های انجام شده روی تعدادی نازل از هر نوع بدست امده است. ( منبع: بروشور شرکت Spray system co  آمریکا)

 

کلمات کلیدی:

سایز قطرات نازل، سایز ذرات تولیدی افشانک، قطر ذرات نازل، قطر ذرات افشانک، سایز  قطرات اسپری نازل

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده اند.