فرسودگی روزنه خروجی اسپری نازل

بخش های مختلف اسپری نازل بویژه روزنه خروجی (Orifice) به مرور زمان دچار فرسودگی می شود. تشخیص فرسودگی روزنه خروجی کاری بسیار دشوار است بطوریکه با چشم غیر مسلح نمی توان فرسودگی روزنه خروجی و حتی تغییر در الگوی پاشش را تشخیص داد.

در شکل زیر دو روزنه خروجی کاملا مشابه از نازل پاشش خطی (فلت فن) را مشاهده می کنید در حالی که واقعا اینطور نیست و اگر با میکروسکوپ به نازلها نگاه کنیم، متوجه شدت فرسودگی روزنه خواهیم شد. نازل فرسوده نشان داده شده حدود 30 درصد اضافه پاشش (OverSpray) دارد.

 

شکل زیر نتیجه داده برداری در محیط آزمایشگاه با دوربین مخصوص را نمایش می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، در تصویر سمت راست که منحنی پاشش نازل فرسوده می باشد، مقدار پاشش افزایش داشته و پاشش بیشتر در قسمت وسط نازل متمرکز شده است.

 

 

سوال: اثرات منفی فرسودگی نازل چیست؟

 

  • در تمامی انواع نازلها با فرسودگی روزنه خروجی و افزایش سطح آن، دبی پاششی افزایش می یابد.
  • در کاربردهایی با پمپهای جابجایی مثبت که مقدار دبی ثابت بوده و به فشار وابسته نمی باشد، فرسودگی روزنه خروجی نازل سبب کاهش فشار خروجی و در نتیجه کاهش شدت برخورد می گردد.
  • افزایش فلو و متعاقبا کاهش فشار سبب ایجاد قطرات پاششی بزرگتری می شود.

 

 

فرسودگی روزنه خروجی انواع نازلها به چه شکل مشهود است؟

در نازل Hollow cone:

سبب عدم یکنواختی پاشش شده و در بخش هایی از مخروط پاشش شاهد فلوی سنگین خواهیم بود.

 

در نازل Full Cone:

شکل الگوی پاششی عموما تغییر می کند زیرا فلوی بیشتری از مرکز الگوی پاشش عبور می کند.

 

در نازل Flat fan:

فلوی بیشتری از مرکز الگوی پاشش عبور می کند و زوایه پاشش موثر نیز کاهش می یابد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده اند.